Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Parktel sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) sporządziła oraz podaje do publicznej wiadomości niniejszą informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022.

Spółka Parktel sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zwycięska 45 lok. 2.3.4, 53-033 Wrocław, NIP 6793088291, REGON 122743637, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444820, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł, jest specjalistą w dziedzinie pozyskiwania towarów elektroniki użytkowej na rynkach światowych na doskonałych warunkach.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w 2022 r. była sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. Główną pozycję asortymentową stanowią telefony GSM. Spółka działa przede wszystkim na terenie krajów europejskich. Do najważniejszych rynków zbytu należą: Polska, Słowacja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Cypr, Litwa, Węgry, Hiszpania, Czechy, Malta. Spółka sprzedaje swoje towary również do krajów poza Unią Europejską, głównie Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael.

W stosunku do 2021 r. przedmiot działalności Spółki w 2022 r. nie uległ zmianie. W 2022 r. zwiększyła się jednak istotnie wartość przychodów Spółki r/r. W 2022 r. zwiększyła się również istotnie wysokość kosztów działalności Spółki z uwagi na istotny wzrost kosztów operacyjnych Spółki. W związku z trwającym w 2022 r. stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, wprowadzeniem rewolucyjnych zmian w prawie podatkowym, dwucyfrową inflacją oraz rozpoczętym w lutym 2022 r. konfliktem zbrojnym na Ukrainie bezpieczne i satysfakcjonujące prowadzenie działalności gospodarczej jest utrudnione. Wzrost cen staje się zauważalny w wielu obszarach gospodarki. Wzrost inflacji napędzany jest w dalszym ciągu wzrostem cen energii oraz innych surowców, oraz częściowym załamaniem się światowego łańcucha dostaw surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych. Nie zmienia to jednak faktu, że pomimo zwiększonych przychodów i kosztów Spółki, Spółka osiągnęła wyższy dochód w 2022 r. względem roku poprzedniego, co przełożyło się na wyższe zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych w rozliczeniu podatkowym za 2022 r. względem roku poprzedniego.

Niniejsza informacja została sporządzona z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez Spółkę działalności, jednak nie obejmuje informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową oraz procesu produkcyjnego.

Parktel sp. z o.o. działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. Prowadzi swoją działalność, kierując rzetelną, prawidłową i terminową realizacją obowiązków podatkowych, w szczególności poprzez opodatkowanie prowadzonej działalności w odpowiednich wysokościach oraz w terminach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Przestrzeganie prawa w zakresie podatków i postrzeganie płacenia ich jako obowiązku społecznego prowadzi do rozwoju regionu oraz kraju, w których prowadzi działalność.

Mając na uwadze powyższe, Spółka informuje, że w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.:

 1. Realizowała procesy oraz procedury dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonywanie:
 • w celu wykonania obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa Spółka stosowała odpowiednie procedury i procesy, dbając również o dostarczenie odpowiednich zasobów i narzędzi dla osiągnięcia tego celu,
 • zasady rozliczeń podatkowych ustanowione zostały z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz obszarów odpowiedzialności powierzonej osobom uczestniczącym w procesie rozliczeń podatkowych,
 • dla zapewnienia poprawności rozliczeń podatkowych w Spółce stosowano ustalone mechanizmy oraz procesy ukierunkowane na zapewnienie prawidłowości prowadzonych rozliczeń podatkowych, w szczególności zebranie dokumentów na podstawie, których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, obliczenie tej podstawy, zadeklarowanie w prawidłowej wysokości oraz zapłata podatku.

W celu prawidłowego realizowania procesów oraz procedur dot. zarządzania obowiązkami podatkowymi Spółka korzystała z usług profesjonalnego biura rachunkowego.

 1. Nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarł umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (zwanej dalej „O.p.”);
 2. Realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy.

Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania dla prawidłowego oraz terminowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności dokonywane rozliczenia podatkowe są wyliczane na podstawie właściwych przepisów prawa podatkowego i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz regulowane w terminach wynikających z przepisów prawa.

Głównymi podatkami w zakresie, których Spółka realizowała obowiązki w roku podatkowym 2022 są:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - płatnik,
 • podatek od towarów i usług (VAT).
 1. Nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych, o której mowa w art. 86 § 1 pkt 10 O.p., z uwagi na brak rozpoznania schematów podatkowych, co do których zaistniałby taki wymóg;
 2. Realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Suma bilansowa aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 67.882.801,75 zł. W związku z tym Spółka zobowiązana jest wskazać transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 3.394.140,09 zł.

Wartość transakcji ogółem z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów sprawozdania finansowego za 2022 r.

W braku regulacji odsyłających do przepisów o cenach transferowych, przy ustalaniu przekroczenia limitu kwotowego ogółem dla ww. transakcji Spółka kierowała się wytycznymi Ministerstwa Finansów przedstawionymi w komunikacie z 15 grudnia 2021 r.[1] W związku z tym, przedstawione transakcje przekraczają ww. limit łącznie, przy czym nie wszystkie z nich będą przekraczały samoistnie ww. limit. Na potrzeby ustalania obowiązków informacyjnych w tym zakresie Spółka przyjęła, że przez pojęcie transakcji należy rozumieć transakcję kontrolowaną w rozumieniu ustawy o CIT.

W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała lub kontynuowała transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza wskazany próg. Transakcje te dotyczyły głównie:

 • sprzedaży towarów,
 • zobowiązań z tytułu pożyczek,
 • zakupu usług.

Transakcje realizowane (kontynuowane) dotyczyły podmiotów powiązanych (z siedzibą w kraju lub za granicą). Największą wartość z ww. transakcji realizowanych w 2022 r. z podmiotami powiązanymi osiągnęła transakcja sprzedaży towarów, która jako jedyna transakcja operacyjna realizowana w 2022 r. z podmiotami powiązanymi samoistnie przekroczyła ww. próg informacyjny. Transakcja finansowa dotyczyła otrzymanej pożyczki od zagranicznego podmiotu powiązanego (udziałowca), która była transakcją kontynuowaną w 2022 r. i jej wartość samoistnie przekroczyła ww. próg informacyjny.

 1. Nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych[2], mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT;
 2. Nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 O.p.;
 3. Nie składała wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b O.p.;
 4. Nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 5. Nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
 6. Podejmowała działania w zakresie zarządzania ryzkiem podatkowym

W związku z częstymi zmianami przepisów prawa podatkowego, ich prawidłowa wykładnia niejednokrotnie wymaga specjalistycznej wiedzy. Konieczność dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego niesie za sobą określone ryzyko podatkowe. Strategia Spółki zakłada niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków. Wszelkie wątpliwości wynikające z danego zdarzenia gospodarczego dotyczące kwestii podatkowych są bieżąco analizowane i ograniczane przy wykorzystaniu stosownych narzędzi.

Spółka przestrzega właściwych przepisów podatkowych i dąży do minimalizacji ryzyka niepewności lub sporów. W tym celu Spółka w szczególności korzysta z usług doradztwa podatkowego. Sposób zarządzania ryzykiem podatkowym nie uległ zmianie względem lat 2021 i 2020. Świadczy to o konsekwencji i stabilności działań Spółki w zakresie dot. stosowanej strategii podatkowej.

 1. Nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 op.

Za kraje te uznaje się, zgodnie z ww. regulacjami:

 • Księstwo Andory;
 • Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 • Antigua i Barbuda;
 • Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;
 • Królestwo Bahrajnu;
 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 • Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
 • Wspólnota Dominiki;
 • Grenada;
 • Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
 • Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
 • Republika Liberii;
 • Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
 • Republika Malediwów;
 • Republika Wysp Marshalla;
 • Republika Mauritiusu;
 • Księstwo Monako;
 • Republika Nauru;
 • Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
 • Republika Panamy;
 • Niezależne Państwo Samoa;
 • Republika Seszeli;
 • Saint Lucia;
 • Królestwo Tonga;
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;
 • Republika Vanuatu;
 • Republika Fidżi;
 • Guam;
 • Republika Palau;
 • Republika Trynidadu i Tobago;
 • Samoa Amerykańskie;
 • Bahamy (od października 2022 r.);
 • Turks i Caicos (od października 2022 r.).

[1] https://www.gov.pl/web/finanse/mf-przypomina-informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-do-konca-grudnia-br

[2] Na potrzeby niniejszego dokumentu Spółka za działania restrukturyzacyjne uznała wszelkie działania spełniające definicję restrukturyzacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

O nas
Jesteśmy międzynarodową firmą handlową. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu oraz hurtowej sprzedaży elektroniki użytkowej.
Kontakt

Tel: +48 530 006 576
Email: info@parktel.pl
Adres:  Wrocław, ul. Zwycięska 45 lok. 3.2.4

© PARKTEL - 2022

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram