Warsaw

  • 09:26

London

  • 08:26

Hong Kong

  • 16:26

New York

  • 03:26

Dubai

  • 12:26

We are company selling consumer electronics

Welcome to Parktel

One might say Parktel is just another general international trading company between the many already existing in the market.
Be assured that Parktel is a specialist in the field of sourcing consumer electronics goods in the worldwide markets at superb conditions. We aim to fulfil our orders regularly just-in-time by matching offer and demand for the particular stock in the most efficient possible way. Regularly our team is looking to catch the best deals and bring it to you, our esteemed clients in the best possible prices and delivery lead times.

 

Parktel  is an young , professional and full of energy team with big experience on the market.

 

We are in the business from 2006 and we know that stock on time = happy client , thats why we are doing our best to find best logistic solutions for our customers.

 

Our company is headquartered in Poland. We are members of global platforms ( handelot , gsmexchange , ipt ) and verified company known well on the consumer electronics market.

 

 

Dear Sir/Madam,

According to GDPR – Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 10 May 2018 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC.

Please be advised that the Administrator of your personal data is

Parktel Sp. z o.o. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław tel. 48 71 308 91 50, mail info@parktel.pl

We will process personal data that you provide to us for the following purposes:

1. For purposes necessary to execute a contract of which you are a party (conclusion and execution of the contract) or to take action before the conclusion of the contract for its conclusion (preparation and submission of the offer), in accordance with art. 6 par. 1 pt. b of GDPR.

2. In order to fulfill the legal obligation incumbent on the Administrator in accordance with art. 6 par. 1 pt. c of GDPR.

3. Furthermore, in accordance with art. 6 par. 1 pt. f of GDPR, we process personal data for the purposes necessary to fulfill the legitimate purposes of the Administrator (monitoring of the facility to ensure security, marketing of products or services offered by us, asserting claims).

4. If we process personal data for the purpose of sending commercial information by means of electronic communication, e.g. advertisements by mail or through the use of telecommunications terminal devices – sending an SMS message with advertising content, in accordance with art. 6 par. 1 pt. a of GDPR, this is done on the basis of a voluntary consent granted to us, which may be withdrawn at any time.

Planned period for storing personal data (art.15 par. 1 pt. D of GDPR)

All personal data will be deleted in accordance with the requirements of archiving data or after the withdrawal of consent expressed by the party that the data relates to. In accordance with the law, after reaching the goal or fulfilling the Administrator’s legal duty, they will be removed.

The rights of the person to whom the personal data relates.

Please be advised that in relation to the processing of your personal data you have the following rights:

You have the right to access your data as well as the right to rectify it and remove processing restrictions, the right to transfer data processed in IT systems, the right to raise objections, the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of processing (the possibility occurs if the processing takes place on the basis of consent and not, for example, on the basis of the provisions authorizing the administrator to process these data).

In addition, we would like to inform you that you have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection if you consider that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the General Data Protection Act 679/2016 of 27 April 2016.

Categories of recipients of data / entities processing personal data

on behalf of Parktel Sp. z o.o.

The recipient of your personal data will be authorities authorized by law (including: Courts, Police, Prosecutor’s Office, enforcement authorities, administration authorities) or other entities processing data on the basis of data entrustment agreements and in other cases only with the consent of the person the data relates to.

Your personal data to a third country or international organization.

Should you consider that Parktel Sp. z o.o., as a data controller, processes them in a way that violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 10 May 2018, you have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection.

Providing personal data within the scope of binding provisions of laws and ordinances is obligatory; in the remaining one it is voluntary.

Your data will not be processed in an automated way, including profiling.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  10 maja.2018r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Parktel Sp. z o.o. ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław tel.48 71 308 91 50, mail info@parktel.pl

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach:

1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, ( zawarcie i wykonanie umowy )lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1lit c RODO.

3.Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D  RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych bądź po wycofaniu zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe

w imieniu Parktel Sp. z o.o.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia danych a w innych przypadkach tylko za zgodą osoby której dane dotyczą .

Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Gdy uzna Pan/Pani, iż  Parktel Sp. z o.o. jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  10 maja 2018 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

 

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Informacja dla użytkowników o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

kosz1

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.
Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Najbliższy punkt zbiórki:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrocławiu, Kolejowa 11, 55-040 Kobierzyce, Pustków Żurawski, Tel.: +48 (71) 359 81 23

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żadne z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

1) Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
2) Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
3) Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Parktel Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław
4) Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać w następujący sposób: mailowo na adres info@parktel.pl.
5) Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Parktel Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław
6) Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

(filtrując po Z – Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zbierania)

Link do strony z punktami zbierania w województwie dolnośląskim:
http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=1&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj

Lates news

Our strategic partners